Banenkiezer ®

persoonlijkheidsprofiel

van

Hans de Kandidaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord

De rol van Personal Potential

Personal Potential is een Human Potential Consultancy, een overkoepelend loopbaanadviesbureau dat mens en organisatie inzicht geeft in het menselijke potentieel door middel van competentie analyse en potentieelbepaling. De aspecten van het persoonlijk potentieel die door Personal Potential in kaart worden gebracht - ingedeeld naar niveau van operatie - zijn:

Benaming niveau Aspect van persoonlijk potentieel   Niveau van operatie
Macro maatschappelijke ori ntaties   wereld, samenleving
Meso competenties talenten en groeikansen organisatie
Micro eigenschappen succesfactoren en verbeterpunten individu, persoon

Intro: het belang van persoonlijke ontwikkeling

Personal Potential levert een substanti le bijdrage aan een bewuste samenleving door de individuele, persoonlijke ontwikkeling te koppelen aan de loopbaanplanning, waardoor de banenkiezer in een vroeg stadium bewust wordt van zijn/haar loopbaanmogelijkheden, die een directe afgeleide zijn van zijn/haar persoonlijke potentieel. Het belangrijkste inzicht is wellicht het besef dat onze groeikansen en verbeterpunten de grootste motivator in ons leven zijn. Dankzij de verbeterpunten en groeikansen kunnen wij ons in onze loopbaan blijven ontwikkelen, worden wij steeds gemotiveerd en blijven wij pro-actief. Dankzij onze onze talenten en succesfactoren kunnen wij bloeien, stralen, trots zijn en anderen inspireren om ook het beste uit zichzelf te halen.

Een ontslag betekent vanuit het perspectief van persoonlijke ontwikkeling dat je missie bij het bedrijf vervuld is en dat een nieuwe invulling van je loopbaan op komst is. Het einde is de poort naar een nieuw begin. De winter staat symbool voor innerlijke rust of slaap, introspectie en bezinning, de lente voor ontwaking en de eerste bloei, de zomer voor uitbundige bloei en expansie en de herfst voor oogsten en afbouw. Dit dynamisch evenwicht vinden we terug in allerlei aspecten van het leven. We trekken - meestal vanuit het onderbewuste - hindernissen aan om innerlijk te groeien en heugelijke gebeurtenissen om uiterlijk te bloeien.

Doel van de Banenkiezer ®

 

 

 

I. Inleiding

De online Banenkiezer als geavanceerd competentie analyse instrument

De Banenkiezer is een geavanceerd competentie analyse instrument waarmee uw competenties en eigenschappen in kaart worden gebracht. Evenals reguliere persoonlijkheidsanalyses is de Banenkiezer gebaseerd op het dynamisch conflictmodel. Dit model gaat uit van het idee dat de persoonlijkheid verantwoordelijk is voor de keuzes die tijdens het leven worden gemaakt. Zo zal een behulpzaam iemand ervoor kiezen een vriend in nood te helpen, terwijl een ambitieuze persoon ervoor zal kiezen om over te werken wetende dat zij daarvoor zal worden beloond. Bij het invullen van de vragenlijst gebeurt precies hetzelfde: je hebt gekozen uit een groot aantal stellingen die al dan niet op jou van toepassing zijn. De rol van de Banenkiezer is hierbij:

Een geavanceerd rekenprogramma zet de numerieke uitslag om in het persoonlijkheidsprofiel dat je voorziet van informatie over jezelf en je een helder beeld geeft van je talenten, succesfactoren, groeikansen en verbeterpunten. Je loopbaanadviseur zal je op basis van dit persoonlijkheidsprofiel verder adviseren.

 

II. Uitslag

Interpretatie van het profiel

Voor alle eigenschappen heb je een score tussen 0 en 100, waarbij 50 de mediaanwaarde is, dus precies in het midden ligt. Als je score voor een eigenschap voldoende boven het gemiddelde ligt (>60), dan is deze eigenschap een succesfactor, als je score voor een eigenschap lager is dan veertig (<40) ligt, dan is deze eigenschap een verbeterpunt. Indien je score voor een eigenschap tussen veertig en zestig ligt, dan heb je een gemiddelde score verkregen.

Alle 22 eigenschappen worden gegroepeerd in clusters, die wij competenties noemen. Elk competentie bestaat uit meerdere eigenschappen. Als je score voor een competentie boven het gemiddelde ligt (>55), dan is deze competentie een talent, als je score voor een competentie onder het gemiddelde ligt (<45), dan is deze competentie een groeikans. Indien je score voor een eigenschap tussen 45 en 55 ligt, dan heb je een gemiddelde score verkregen. Zie verder onderstaande tabel.

Niveau geldt voor Benaming Hoge Score Lage Score
Micro individu eigenschap succesfactor verbeterpunt
Meso organisatie competentie talent groeikans

Lees de interpretatie behorende bij jouw score bij elke eigenschap. Kijk ook naar de scores vermeld bij de competenties. Als de score voor een competentie hoger is dan 55, dan is deze competentie een talent, als de score voor een competentie lager is dan 45, dan is deze competentie een groeikans.

Referentiegroep

Ten behoeve van de validiteit en betrouwbaarheid van de gemeten scores, zijn de scores voor alle eigenschappen en competenties voorzien van de bijbehorende score van de referentiegroep, die gescheiden is naar geslacht. Deze referentiegroep is vastgesteld op 20 mei 2010. In de praktijk houdt dit in dat een kleine correctie wordt aangebracht bij de interpretatie van de score. Zie verder bovenstaande beschrijving.

 

persoonlijkheidsprofiel op MESO NIVEAU: loopbaanadvies

Overzichtstabel competenties
Competentie Definitie Interpretatie Score Opmerkingen
Leiderschap Het vermogen om een groep mensen effectief aan te sturen. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de competentie leiderschap. Leiderschap is noch een talent, noch een groeikans van Hans de Kandidaat. 49


 
Organisatie Het vermogen om op gestructureerde wijze te werken. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de competentie organisatie. Organisatie is noch een talent, noch een groeikans van Hans de Kandidaat. 50


 
Besluitvaardigheid Het vermogen om in een bepaalde periode adequate beslissingen te nemen. Talent! Hans de Kandidaat is besluitvaardig. Kan goed zelfstandig grotere projecten leiden. Beslissingen worden door Hans de Kandidaat binnen een kort tijdsbestek genomen. 60


 
Prestatiemotivatie Werkinstelling gericht op een hoge inzet en maximale prestaties. Groeikans! Hans de Kandidaat vindt een hoge inzet minder belangrijk om voldoende output te leveren. Hans de Kandidaat is daarom geschikter voor functies waarin geen beroep wordt gedaan op een hoge productiviteit. Echter, een helicopterview (een hoge score voor overzicht) verhoogt het rendement van de verrichte werkzaamheden zodat in minder tijd meer gedaan wordt. 37


 
Ambitie De drang om hogerop te komen op gebied van studie en loopbaan. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de competentie ambitie. Ambitie is noch een talent, noch een groeikans van Hans de Kandidaat. 54


 
Sociale Vaardigheden Het vermogen om op een aangename en positieve manier met mensen om te gaan. Talent! Hans de Kandidaat heeft een gave om op correcte wijze met mensen om te gaan, Hans de Kandidaat draagt bij aan een aangename sfeer op de werkvloer en weet daardoor op een subtiele wijze collega's te motiveren. 58


 

score mijnheer Hans de Kandidaat
score referentiegroep

 

 

 

persoonlijkheidsprofiel op MICRO NIVEAU: individu

Competentie 1: leiderschap, score: 49
Eigenschap Definitie Interpretatie Score Opmerkingen
Verbeteringsdrang De drang om anderen te overtuigen van je plannen en projecten. Hans de Kandidaat heeft een duidelijke mening over verschillende onderwerpen en wil graag anderen interesseren voor zijn plannen en ideen. Hans de Kandidaat wil graag anderen overtuigen en over de streep halen.   63


Succesfactor  
Risicobereidheid Durf, aan projecten beginnen waarvan de afloop onzeker is. Hans de Kandidaat geeft er de voorkeur aan om te werken in een stabiele werkomgeving waar de werkzaamheden geen onnodige risico s met zich meebrengen.   32


Verbeterpunt  
Empathie Inlevingsvermogen, andermans gevoelens zich eigen kunnen maken. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap empathie.   44


 
Behulpzaamheid Aandacht aan anderen willen besteden. Anderen de ruimte geven. Hans de Kandidaat besteedt graag aandacht aan anderen, collega s kunnen altijd een beroep doen op de hulp van Hans de Kandidaat.   69


Succesfactor  
Assertiviteit Je eigen grenzen duidelijk aangeven. Hans de Kandidaat zal niet altijd even duidelijk aangeven wat hij wil. Ook zal Hans de Kandidaat een collega niet zo snel om informatie of advies vragen. Aangeraden wordt om bij Hans de Kandidaat geregeld navraag te doen over de stand van zaken.   32


Verbeterpunt  
Geldingsdrang Jezelf willen bewijzen ten opzichte van anderen. Hans de Kandidaat is een bescheiden persoon en heeft weinig behoefte om zichzelf ten opzichte van anderen te bewijzen.   25


Verbeterpunt  
Zelfvertrouwen Geloven in je eigen kwaliteiten. Vertrouwen op jezelf. Hans de Kandidaat gelooft in zijn kwaliteiten. Dankzij zijn zelfvertrouwen kan Hans de Kandidaat goed omgaan met kritiek van anderen en zal hij weinig hindernissen ondervinden in het realiseren van zijn plannen.   75


Succesfactor  

score mijnheer Hans de Kandidaat
score referentiegroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competentie 2: organisatie, score: 50
Eigenschap Definitie Interpretatie Score Opmerkingen
Overzicht Helikopterview, hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden. Hans de Kandidaat heeft een helikopterview en kan hierdoor alle zaken scherp overzien en weet derhalve welke activiteiten op een gegeven moment de prioriteit hebben.   82


Succesfactor  
Actie drang Aandrang om meteen te handelen. Hans de Kandidaat heeft het werk over het algemeen ruim op tijd af, is soms wat ongeduldig en heeft gevoel voor deadlines.   63


Succesfactor  
Zelfdiscipline Een eigen dagindeling hebben. Hans de Kandidaat heeft een externe stimulans nodig om productief te zijn: hij werkt harder naarmate de werkdruk hoger is.   25


Verbeterpunt  
Grondigheid Accuratesse, een oog hebben voor detail en volledigheid. Hans de Kandidaat let minder op details en is daarom minder geschikt voor specialistische functies waarvoor een hoge mate van accuratesse vereist is.   38


Verbeterpunt  
Externe structuur Sociaal aangepast gedrag vertonen. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap externe structuur.   44


 

score mijnheer Hans de Kandidaat
score referentiegroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competentie 3: besluitvaardigheid, score: 60
Eigenschap Definitie Interpretatie Score Opmerkingen
Overzicht Helikopterview, hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden. Hans de Kandidaat heeft een helikopterview en kan hierdoor alle zaken scherp overzien en weet derhalve welke activiteiten op een gegeven moment de prioriteit hebben.   82


Succesfactor  
Risicobereidheid Durf, aan projecten beginnen waarvan de afloop onzeker is. Hans de Kandidaat geeft er de voorkeur aan om te werken in een stabiele werkomgeving waar de werkzaamheden geen onnodige risico s met zich meebrengen.   32


Verbeterpunt  
Realisme Handelen naar wat praktisch haalbaar is. Bewust zijn van wat er om je heen gebeurt. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap realisme.   44


 
Creativiteit Het vermogen om situaties vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Hans de Kandidaat ziet veel meer mogelijkheden om een project succesvol uit te voeren dan anderen. Ook komt Hans de Kandidaat geregeld met nieuwe ideen of draagt Hans de Kandidaat elegante oplossingen aan. Soms is het jammer dat Hans de Kandidaat afhankelijk is van anderen bij het invoeren van nieuwe methoden en technieken ter optimalisatie van de bedrijfsvoering.   82


Succesfactor  

score mijnheer Hans de Kandidaat
score referentiegroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competentie 4: prestatiemotivatie, score: 37
Eigenschap Definitie Interpretatie Score Opmerkingen
Energie Constant actief zijn, bergen kunnen verzetten. Hans de Kandidaat houdt van werk dat geen extra energie kost, een gestructureerde baan past daarom beter bij Hans de Kandidaat. Gelukkig wordt Hans de Kandidaat door collega's en/of interessante onderwerpen gestimuleerd om een aanzienlijke bijdrage aan het geheel te leveren.   19


Verbeterpunt  
Vasthoudendheid Je niet van de wijs laten brengen, een lange adem hebben. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap vasthoudendheid.   44


 
Actie drang Aandrang om meteen te handelen. Hans de Kandidaat heeft het werk over het algemeen ruim op tijd af, is soms wat ongeduldig en heeft gevoel voor deadlines.   63


Succesfactor  
Enthousiasme Snel warm lopen voor een opdracht of activiteit. Hans de Kandidaat waardeert bij voorkeur werkzaamheden die een beroep doen op zijn kennis, expertise en ervaring.   32


Verbeterpunt  
Zelfdiscipline Een eigen dagindeling hebben. Hans de Kandidaat heeft een externe stimulans nodig om productief te zijn: hij werkt harder naarmate de werkdruk hoger is.   25


Verbeterpunt  

score mijnheer Hans de Kandidaat
score referentiegroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competentie 5: Ambitie, score: 54
Eigenschap Definitie Interpretatie Score Opmerkingen
Verbeteringsdrang De drang om anderen te overtuigen van je plannen en projecten. Hans de Kandidaat heeft een duidelijke mening over verschillende onderwerpen en wil graag anderen interesseren voor zijn plannen en ideen. Hans de Kandidaat wil graag anderen overtuigen en over de streep halen.   63


Succesfactor  
Geldingsdrang Jezelf willen bewijzen ten opzichte van anderen. Hans de Kandidaat is een bescheiden persoon en heeft weinig behoefte om zichzelf ten opzichte van anderen te bewijzen.   25


Verbeterpunt  
Zelfontwikkeling De behoefte aan persoonlijke groei. Altijd blijven leren. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap zelfontwikkeling.   57


 
Resultaatgerichtheid Doelen stellen en die nastreven. Hans de Kandidaat stelt zichzelf doelen, streeft deze na en maakt regelmatig de balans op van de behaalde resultaten.   69


Succesfactor  

score mijnheer Hans de Kandidaat
score referentiegroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competentie 6: sociale vaardigheden, score: 58
Eigenschap Definitie Interpretatie Score Opmerkingen
Flexibiliteit Zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hans de Kandidaat past zich gemakkelijk aan verschillende situaties aan en is voor anderen gemakkelijk in de omgang.   69


Succesfactor  
Openheid Gemakkelijk nieuwe mensen en situaties tegemoet treden. Soms lijkt het alsof Hans de Kandidaat alle mensen tegemoet treedt als kennissen of vrienden. Ook staat Hans de Kandidaat open voor nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf en deelt gemakkelijk ervaringen met anderen.   63


Succesfactor  
Externe structuur Sociaal aangepast gedrag vertonen. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap externe structuur.   44


 
Behulpzaamheid Aandacht aan anderen willen besteden. Anderen de ruimte geven. Hans de Kandidaat besteedt graag aandacht aan anderen, collega s kunnen altijd een beroep doen op de hulp van Hans de Kandidaat.   69


Succesfactor  
Empathie Inlevingsvermogen, andermans gevoelens zich eigen kunnen maken. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap empathie.   44


 

score mijnheer Hans de Kandidaat
score referentiegroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III loopbaanadvies op maat

De uitslag vermeld in onderstaande tabel is nauwkeurig berekend uit de scores voor alle relevante eigenschappen, waarbij elke discipline gekoppeld is aan een unieke combinatie van competenties die verantwoordelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening en succes in loopbaan. Onderstaande tabel geeft de best passende werkomgeving aan en geeft tevens de geschiktheid voor andere disciplines weer.

De vermelde functies in onderstaande tabel vormen onderdeel van het loopbaanadvies op het aangegeven WO niveau. Voor een specifieker loopbaanadvies kunnen wij het rapport PPA Personal van harte aanbevelen.

Koppeling competenties met enkele belangrijke disciplines in de huidige arbeidsmarkt
Discipline Bijbehorende functies Loopbaanadvies Score Geschiktheid
Sales & Marketing Sales Manager
Business Consultant
  53.0


Ruim voldoende  
Management Manager
Bestuurder
  53.0


Ruim voldoende  
Consultancy Consultant
organisatie adviseur
  52.7


Ruim voldoende  
Dienstverlening Office Manager
Evenement Co rdinator
  54.1


Goed  
Training & Coaching Cabaretier
Trainer
  53.2


Ruim voldoende  
Horeca Hotelier
Hotel Manager
  48.3


 
Ondernemerschap Intrapreneur
Zelfstandig adviseur
Beste match! Hans de Kandidaat is volgens de Banenkiezer qua persoonlijkheid het meest geschikt voor een (loop-)baan in het ondernemerschap. Ga nu op zoek naar vacatures voor Intrapreneur, Zelfstandig adviseur.   63.9


Uitstekend  
Techniek & Bouw Technoloog
Proces Manager
  49.1


 
ICT Ontwikkelaar
ICT Consultant
  55.2


Goed  
HR & PO HR Consultant
HR Manager
  56.1


Zeer Goed  
Zorg Arts
Therapeut
  47.2


 
Onderwijs Docent
Opleider
  56.6


Zeer Goed  
Financi n en Inkoop Contract Manager
Manager Zorginkoop
  53.2


Ruim voldoende  
Advocatuur en Belastingadvies Jurist
Advocaat
  53.2


Ruim voldoende  
Bestuur en Beleid Beleidsadviseur
Politicus
  56.0


Zeer Goed  
Ondersteunend & administratief Bedrijfseconoom
Supervisor
  50.4


Voldoende  
Creatieve beroepen en ambacht Schrijver
Regisseur
Dirigent
  60.0


Uitstekend  

 

 

 

 

 

© Personal Potential 2010 - 2024