Banenkiezer ®

persoonlijkheidsprofiel

van

Hans de Kandidaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord

De rol van Personal Potential

Personal Potential is een Human Potential Consultancy, een overkoepelend loopbaanadviesbureau dat mens en organisatie inzicht geeft in het menselijke potentieel door middel van competentie analyse en potentieelbepaling. De aspecten van het persoonlijk potentieel die door Personal Potential in kaart worden gebracht - ingedeeld naar niveau van operatie - zijn:

Benaming niveau Aspect van persoonlijk potentieel   Niveau van operatie
Macro maatschappelijke ori ntaties   wereld, samenleving
Meso competenties talenten en groeikansen organisatie
Micro eigenschappen succesfactoren en verbeterpunten individu, persoon

Intro: het belang van persoonlijke ontwikkeling

Personal Potential levert een substanti le bijdrage aan een bewuste samenleving door de individuele, persoonlijke ontwikkeling te koppelen aan de loopbaanplanning, waardoor de banenkiezer in een vroeg stadium bewust wordt van zijn/haar loopbaanmogelijkheden, die een directe afgeleide zijn van zijn/haar persoonlijke potentieel. Het belangrijkste inzicht is wellicht het besef dat onze groeikansen en verbeterpunten de grootste motivator in ons leven zijn. Dankzij de verbeterpunten en groeikansen kunnen wij ons in onze loopbaan blijven ontwikkelen, worden wij steeds gemotiveerd en blijven wij pro-actief. Dankzij onze onze talenten en succesfactoren kunnen wij bloeien, stralen, trots zijn en anderen inspireren om ook het beste uit zichzelf te halen.

Een ontslag betekent vanuit het perspectief van persoonlijke ontwikkeling dat je missie bij het bedrijf vervuld is en dat een nieuwe invulling van je loopbaan op komst is. Het einde is de poort naar een nieuw begin. De winter staat symbool voor innerlijke rust of slaap, introspectie en bezinning, de lente voor ontwaking en de eerste bloei, de zomer voor uitbundige bloei en expansie en de herfst voor oogsten en afbouw. Dit dynamisch evenwicht vinden we terug in allerlei aspecten van het leven. We trekken - meestal vanuit het onderbewuste - hindernissen aan om innerlijk te groeien en heugelijke gebeurtenissen om uiterlijk te bloeien.

Doel van de Banenkiezer ®

 

 

 

I. Inleiding

De online Banenkiezer als geavanceerd competentie analyse instrument

De Banenkiezer is een geavanceerd competentie analyse instrument waarmee uw competenties en eigenschappen in kaart worden gebracht. Evenals reguliere persoonlijkheidsanalyses is de Banenkiezer gebaseerd op het dynamisch conflictmodel. Dit model gaat uit van het idee dat de persoonlijkheid verantwoordelijk is voor de keuzes die tijdens het leven worden gemaakt. Zo zal een behulpzaam iemand ervoor kiezen een vriend in nood te helpen, terwijl een ambitieuze persoon ervoor zal kiezen om over te werken wetende dat zij daarvoor zal worden beloond. Bij het invullen van de vragenlijst gebeurt precies hetzelfde: je hebt gekozen uit een groot aantal stellingen die al dan niet op jou van toepassing zijn. De rol van de Banenkiezer is hierbij:

Een geavanceerd rekenprogramma zet de numerieke uitslag om in het persoonlijkheidsprofiel dat je voorziet van informatie over jezelf en je een helder beeld geeft van je talenten, succesfactoren, groeikansen en verbeterpunten. Je loopbaanadviseur zal je op basis van dit persoonlijkheidsprofiel verder adviseren.

 

II. Uitslag

Interpretatie van het profiel

Voor alle eigenschappen heb je een score tussen 0 en 100, waarbij 50 de mediaanwaarde is, dus precies in het midden ligt. Als je score voor een eigenschap voldoende boven het gemiddelde ligt (>60), dan is deze eigenschap een succesfactor, als je score voor een eigenschap lager is dan veertig (<40) ligt, dan is deze eigenschap een verbeterpunt. Indien je score voor een eigenschap tussen veertig en zestig ligt, dan heb je een gemiddelde score verkregen.

Alle 22 eigenschappen worden gegroepeerd in clusters, die wij competenties noemen. Elk competentie bestaat uit meerdere eigenschappen. Als je score voor een competentie boven het gemiddelde ligt (>55), dan is deze competentie een talent, als je score voor een competentie onder het gemiddelde ligt (<45), dan is deze competentie een groeikans. Indien je score voor een eigenschap tussen 45 en 55 ligt, dan heb je een gemiddelde score verkregen. Zie verder onderstaande tabel.

Niveau geldt voor Benaming Hoge Score Lage Score
Micro individu eigenschap succesfactor verbeterpunt
Meso organisatie competentie talent groeikans

Lees de interpretatie behorende bij jouw score bij elke eigenschap. Kijk ook naar de scores vermeld bij de competenties. Als de score voor een competentie hoger is dan 55, dan is deze competentie een talent, als de score voor een competentie lager is dan 45, dan is deze competentie een groeikans.

Referentiegroep

Ten behoeve van de validiteit en betrouwbaarheid van de gemeten scores, zijn de scores voor alle eigenschappen en competenties voorzien van de bijbehorende score van de referentiegroep, die gescheiden is naar geslacht. Deze referentiegroep is vastgesteld op 20 mei 2010. In de praktijk houdt dit in dat een kleine correctie wordt aangebracht bij de interpretatie van de score. Zie verder bovenstaande beschrijving.

 

persoonlijkheidsprofiel op MESO NIVEAU: loopbaanadvies

Overzichtstabel competenties
Competentie Definitie Interpretatie Score Opmerkingen
Leiderschap Het vermogen om een groep mensen effectief aan te sturen. Groeikans! Hans de Kandidaat lijkt geen leidinggevende ambities te hebben en geeft er de voorkeur aan te verkeren in een stabiele werkomgeving waarin opdrachten voor de werkgever op een correcte wijze worden uitgevoerd. 44


 
Organisatie Het vermogen om op gestructureerde wijze te werken. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de competentie organisatie. Organisatie is noch een talent, noch een groeikans van Hans de Kandidaat. 49


 
Besluitvaardigheid Het vermogen om in een bepaalde periode adequate beslissingen te nemen. Talent! Hans de Kandidaat is besluitvaardig. Kan goed zelfstandig grotere projecten leiden. Beslissingen worden door Hans de Kandidaat binnen een kort tijdsbestek genomen. 55


 
Prestatiemotivatie Werkinstelling gericht op een hoge inzet en maximale prestaties. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de competentie prestatiemotivatie. Prestatiemotivatie is noch een talent, noch een groeikans van Hans de Kandidaat. 50


 
Ambitie De drang om hogerop te komen op gebied van studie en loopbaan. Groeikans! Hans de Kandidaat lijkt minder ambitieus te zijn. Hans de Kandidaat zal waarschijnlijk genoegen nemen met een leuke baan zonder direct door te willen groeien. 43


 
Sociale Vaardigheden Het vermogen om op een aangename en positieve manier met mensen om te gaan. Groeikans! Hans de Kandidaat vindt de omgang met anderen niet het belangrijkste en geeft de voorkeur aan een zelfstandige functie waarin het contact met collega's niet op de eerste plaats staat. 44


 

score mijnheer Hans de Kandidaat
score referentiegroep

 

 

 

persoonlijkheidsprofiel op MICRO NIVEAU: individu

Competentie 1: leiderschap, score: 44
Eigenschap Definitie Interpretatie Score Opmerkingen
Verbeteringsdrang De drang om anderen te overtuigen van je plannen en projecten. Hans de Kandidaat heeft minder de behoefte om anderen te interesseren voor zijn plannen en projecten. Hans de Kandidaat heeft weinig behoefte om mensen over de streep te halen.   19


Verbeterpunt  
Risicobereidheid Durf, aan projecten beginnen waarvan de afloop onzeker is. Hans de Kandidaat geeft er de voorkeur aan om te werken in een stabiele werkomgeving waar de werkzaamheden geen onnodige risico s met zich meebrengen.   38


Verbeterpunt  
Empathie Inlevingsvermogen, andermans gevoelens zich eigen kunnen maken. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap empathie.   50


 
Behulpzaamheid Aandacht aan anderen willen besteden. Anderen de ruimte geven. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap behulpzaamheid.   57


 
Assertiviteit Je eigen grenzen duidelijk aangeven. Hans de Kandidaat houdt van een duidelijke en directe communicatie. Hans de Kandidaat geeft ongevraagd zijn mening als de situatie daarom vraagt en zal zelf duidelijk aangeven wat hij wel of niet aanvaardbaar vindt.   69


Succesfactor  
Geldingsdrang Jezelf willen bewijzen ten opzichte van anderen. Hans de Kandidaat is een bescheiden persoon en heeft weinig behoefte om zichzelf ten opzichte van anderen te bewijzen.   32


Verbeterpunt  
Zelfvertrouwen Geloven in je eigen kwaliteiten. Vertrouwen op jezelf. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap zelfvertrouwen.   44


 

score mijnheer Hans de Kandidaat
score referentiegroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competentie 2: organisatie, score: 49
Eigenschap Definitie Interpretatie Score Opmerkingen
Overzicht Helikopterview, hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden. Hans de Kandidaat heeft een helikopterview en kan hierdoor alle zaken scherp overzien en weet derhalve welke activiteiten op een gegeven moment de prioriteit hebben.   63


Succesfactor  
Actie drang Aandrang om meteen te handelen. Hans de Kandidaat neemt de tijd voor het werk met het gevolg dat het niet altijd op tijd af is en kan later moeite met deadlines krijgen.   38


Verbeterpunt  
Zelfdiscipline Een eigen dagindeling hebben. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap zelfdiscipline.   50


 
Grondigheid Accuratesse, een oog hebben voor detail en volledigheid. Hans de Kandidaat heeft een oog voor detail en zal in het werk de puntjes op de 'i' zetten om het werk in alle volledigheid te voltooien.   63


Succesfactor  
Externe structuur Sociaal aangepast gedrag vertonen. Hans de Kandidaat wil graag zichzelf zijn en laat dit blijken door een meer dan gemiddeld authentiek gedrag, wat een bron van inspiratie voor collega s en leidinggevenden kan zijn.   32


Verbeterpunt  

score mijnheer Hans de Kandidaat
score referentiegroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competentie 3: besluitvaardigheid, score: 55
Eigenschap Definitie Interpretatie Score Opmerkingen
Overzicht Helikopterview, hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden. Hans de Kandidaat heeft een helikopterview en kan hierdoor alle zaken scherp overzien en weet derhalve welke activiteiten op een gegeven moment de prioriteit hebben.   63


Succesfactor  
Risicobereidheid Durf, aan projecten beginnen waarvan de afloop onzeker is. Hans de Kandidaat geeft er de voorkeur aan om te werken in een stabiele werkomgeving waar de werkzaamheden geen onnodige risico s met zich meebrengen.   38


Verbeterpunt  
Realisme Handelen naar wat praktisch haalbaar is. Bewust zijn van wat er om je heen gebeurt. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap realisme.   57


 
Creativiteit Het vermogen om situaties vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Hans de Kandidaat ziet veel meer mogelijkheden om een project succesvol uit te voeren dan anderen. Ook komt Hans de Kandidaat geregeld met nieuwe ideen of draagt Hans de Kandidaat elegante oplossingen aan. Soms is het jammer dat Hans de Kandidaat afhankelijk is van anderen bij het invoeren van nieuwe methoden en technieken ter optimalisatie van de bedrijfsvoering.   63


Succesfactor  

score mijnheer Hans de Kandidaat
score referentiegroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competentie 4: prestatiemotivatie, score: 50
Eigenschap Definitie Interpretatie Score Opmerkingen
Energie Constant actief zijn, bergen kunnen verzetten. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap energie.   50


 
Vasthoudendheid Je niet van de wijs laten brengen, een lange adem hebben. Hans de Kandidaat laat zich niet gemakkelijk van de wijs brengen en is volhardend in taken en opdrachten, hij blijft doorgaan ondanks tegenwerking.   75


Succesfactor  
Actie drang Aandrang om meteen te handelen. Hans de Kandidaat neemt de tijd voor het werk met het gevolg dat het niet altijd op tijd af is en kan later moeite met deadlines krijgen.   38


Verbeterpunt  
Enthousiasme Snel warm lopen voor een opdracht of activiteit. Hans de Kandidaat waardeert bij voorkeur werkzaamheden die een beroep doen op zijn kennis, expertise en ervaring.   38


Verbeterpunt  
Zelfdiscipline Een eigen dagindeling hebben. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap zelfdiscipline.   50


 

score mijnheer Hans de Kandidaat
score referentiegroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competentie 5: Ambitie, score: 43
Eigenschap Definitie Interpretatie Score Opmerkingen
Verbeteringsdrang De drang om anderen te overtuigen van je plannen en projecten. Hans de Kandidaat heeft minder de behoefte om anderen te interesseren voor zijn plannen en projecten. Hans de Kandidaat heeft weinig behoefte om mensen over de streep te halen.   19


Verbeterpunt  
Geldingsdrang Jezelf willen bewijzen ten opzichte van anderen. Hans de Kandidaat is een bescheiden persoon en heeft weinig behoefte om zichzelf ten opzichte van anderen te bewijzen.   32


Verbeterpunt  
Zelfontwikkeling De behoefte aan persoonlijke groei. Altijd blijven leren. Hans de Kandidaat is constant op zoek naar mogelijkheden om zichzelf te ontplooien, zij het via een cursus, een opleiding of gewoon door het opdoen van ervaring, bijvoorbeeld tijdens groepsevenementen.   63


Succesfactor  
Resultaatgerichtheid Doelen stellen en die nastreven. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap resultaatgerichtheid.   57


 

score mijnheer Hans de Kandidaat
score referentiegroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competentie 6: sociale vaardigheden, score: 44
Eigenschap Definitie Interpretatie Score Opmerkingen
Flexibiliteit Zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap flexibiliteit.   50


 
Openheid Gemakkelijk nieuwe mensen en situaties tegemoet treden. Hans de Kandidaat is niet voor iedereen even toegankelijk. Hans de Kandidaat betracht enige reserve en zal niet iedereen direct benaderen als kennis of vriend.   32


Verbeterpunt  
Externe structuur Sociaal aangepast gedrag vertonen. Hans de Kandidaat wil graag zichzelf zijn en laat dit blijken door een meer dan gemiddeld authentiek gedrag, wat een bron van inspiratie voor collega s en leidinggevenden kan zijn.   32


Verbeterpunt  
Behulpzaamheid Aandacht aan anderen willen besteden. Anderen de ruimte geven. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap behulpzaamheid.   57


 
Empathie Inlevingsvermogen, andermans gevoelens zich eigen kunnen maken. Hans de Kandidaat heeft een gemiddelde score behaald voor de eigenschap empathie.   50


 

score mijnheer Hans de Kandidaat
score referentiegroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III loopbaanadvies op maat

De uitslag vermeld in onderstaande tabel is nauwkeurig berekend uit de scores voor alle relevante eigenschappen, waarbij elke discipline gekoppeld is aan een unieke combinatie van competenties die verantwoordelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening en succes in loopbaan. Onderstaande tabel geeft de best passende werkomgeving aan en geeft tevens de geschiktheid voor andere disciplines weer.

De vermelde functies in onderstaande tabel vormen onderdeel van het loopbaanadvies op het aangegeven HBO niveau. Voor een specifieker loopbaanadvies kunnen wij het rapport PPA Personal van harte aanbevelen.

Koppeling competenties met enkele belangrijke disciplines in de huidige arbeidsmarkt
Discipline Bijbehorende functies Loopbaanadvies Score Geschiktheid
Sales & Marketing Sales Executive
Account Manager
  43.3


 
Management Manager
Bedrijfsleider
  49.5


 
Consultancy Consulent
adviseur
  49.1


 
Dienstverlening Office Manager
Evenement Co rdinator
Purser
  46.7


 
Training & Coaching Creatief Entertainer
Trainer
Coach
  44.2


 
Horeca Restauranthouder
Chef de cuisine
  47.9


 
Ondernemerschap Retailer
Aannemer
  47.7


 
Techniek & Bouw Calculator
Werkvoorbereider
  55.9


Goed  
ICT Software engineer
Systeembeheerder
  52.2


Ruim voldoende  
HR & PO P&O Adviseur
Recruiter
  49.6


 
Zorg Verpleegkundige
Zorgbemiddelaar
  47.2


 
Onderwijs Leraar
Onderwijzer
  51.6


Voldoende  
Financi n en Inkoop Inkoper
Zorgprogrammamaker
  51.2


Voldoende  
Advocatuur en Belastingadvies Belastingadviseur
Juridisch adviseur
  51.2


Voldoende  
Bestuur en Beleid Beleidsmedewerker
Zorgadviseur
  55.4


Goed  
Ondersteunend & administratief Accountant
Administrateur
  49.2


 
Creatieve beroepen en ambacht Designer
Fysiotherapeut
Redacteur
Beste match! Hans de Kandidaat is volgens de Banenkiezer qua persoonlijkheid het meest geschikt voor een (loop-)baan in een creatief beroep. Ga nu op zoek naar vacatures voor Designer, Fysiotherapeut, Redacteur.   58.2


Uitstekend  

 

 

 

 

 

© Personal Potential 2010 - 2024